1

کتاب

مقدمه‌ای بر رباتیک

محتوای این کتاب سال‌ها به‌صورت مستمر در درس رباتیک دانشکدۀ مهندسی برق دانشگاه‌های تهران ارائه شده و حجم فصل‌های آن متناسب با نیاز برازش شده است.

Slide 1
پیش گفتار
کتاب مقدمه‌ای بر رباتیک
Slide 1
فصل اول: مقدمه
کتاب مقدمه‌ای بر رباتیک
Slide 1
فصل دوم: توصیف حرکت
کتاب مقدمه‌ای بر رباتیک
Slide 1
فصل سوم: تحلیل سینماتیکی ربات
کتاب مقدمه‌ای بر رباتیک
Slide 1
فصل چهارم: ماتریس ژاکوبی
کتاب مقدمه‌ای بر رباتیک
Slide 1
فصل ششم: کنترل حرکت ربات
کتاب مقدمه‌ای بر رباتیک
Slide 1
فصل هفتم: کنترل نیرو
کتاب مقدمه‌ای بر رباتیک
Slide 1
فصل هشتم: ضمائم
کتاب مقدمه‌ای بر رباتیک
previous arrow
next arrow